Vedtægter

Jegindø Bådelaug

Bestyrelsens forslag til Vedtægter ændres for Jegindø Bådelaug

 

§ 1:

Klubbens navn er Jegindø Bådelaug og dens hjemsted er Jegindø Havn.

 

 

§ 2:

Bådelauget har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for klubbens medlemmer og at varetage medlemmernes interesse for fælles faciliteter og at arbejde for at samhørighed i Jegindø Bådelaug. Jegindø Bådelaug er tillige støtteforening for Jegindø Fonden "Æ Fywerhus"

 

 

§ 3:

Som seniormedlemmer kan optages personer, der er fyldt 18 år.

Som juniormedlemmer kan optages personer i alderen 9 til 17 år. Optagelsen kræver skriftlig samtykke fra forældre/værge. Juniormedlemmer har ret til at deltage i alle aktiviteter og generalforsamlinger, men har ikke stemmeret.

 

 

§ 4:

Hvert år opkræver Bådelauget et af generalforsamlingen fastsat helårskontingent dækkende det pågældende kalenderår. Kontingent skal være indbetalt senest d. 01. April. Eller betragtes man som udmeldt.

 

 

§ 5:

Hvis et medlem modarbejder bådelauget eller på anden måde udviser utilbørlig optræden, kan denne af bestyrelsen ekskluderes af lauget. En sådan eksklusion kan af den pågældende medlem indbringes for generalforsamlingen til endelig afgørelse.

 

 

§ 6:

Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Kun denne kan ændre, give eller ophæve vedtægter for Jegindø Bådelaug.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, dog altid før 1. april.

Indkaldelse til generalforsamling skal sendes på mail til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen skal være bilagt klubbens regnskab.

(Mulighed for skrifteligt, hvis mail ikke forefindes)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

§ 7:

Stemmeret har alle medlemmer, som har været medlemmer af lauget i mindst 3 måneder og som ikke er i kontingentrestance. Der stemmes ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, dog træffes beslutninger om vedtægtsændringer kun, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Jegindø d. 17.03.1999.

Revideret den. 27.02.2016.

 

 

§ 8:

Dagsorden til generalforsamlingen skal være som følger:

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Regnskabsaflæggelse

4: Kontingentfastsættelse

5: Indkomne forslag

6: Valg af bestyrelse

7: Valg af suppleant til bestyrelsen, revisor og suppleant for denne

8: Eventuelt

 

 

§ 9:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på foranledning af bestyrelsen eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter anmodningens modtagelse. Indkaldelse skal ske på mail til alle stemmeberettigede medlemmer, med mindst to ugers varsel.

(Mulighed for skrifteligt, hvis mail ikke forefindes)

 

 

§ 10:

Lauget ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Dertil kommer en suppleant og en udpeget revisor. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. I ulige år afgår fire bestyrelsesmedlemmer, i lige år afgår tre bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

 

 

§ 11:

Bestyrelsen konstituerer sig senest 8 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over bestyrelsens handlinger. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst tre medlemmer - herunder formanden eller næstformanden - er til stede.

 

 

§ 12:

Laugets regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status med revisorens påtegning udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Kassereren er ansvarlig for laugets midler, der til enhver tid skal indestå i et pengeinstitut. Kun kassereren og formanden - i formandens fravær næstformanden - tegner i fællesskab lauget i økonomisk henseende.

 

 

§ 13:

Medlemmernes pligter:

1: Medlemmerne har pligt til gensidigt af holde opsyn med hinandens både og har pligt til - så vidt det er muligt - at værge medlemmernes både mod overlast. Enhver observeret handling eller uvedkommende adgang på bådene skal straks meddeles ejeren med opgivelse af eventuelle vidner.

2: Bestyrelsen kan anmode ethvert medlem om assistance, såfremt dette findes fornødent (ekspertbistand, festarrangementer etc.)

3: Medlemmerne har ved sejlads eller anden færden pligt til at udvise fornødent hensyn til fortøjede både i havnen. Sejlads i såvel havn som sejlrende skal foregå med nedsat fart.

4: Ethvert medlem har pligt til at hjælpe et andet medlem med bugsering til havn i tilfælde af motorstop eller anden form for havari.

 

 

§ 14:

Jegindø Bådelaug kan kun ophæves efter foretagen afstemning herom på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af laugets samtlige medlemmer giver deres samtykke. Såfremt 3/4 af de fremmødte stemmer for ophævelse af lauget, men de afgivne stemmer ikke udgør 3/4 af laugets samtlige stemmeberettigede, skal der indkaldes til en ny generalforsamling inden for en måned. Opnås på denne 3/4 af de fremmødtes stemmer for en ophævelse, er denne gyldig. I tilfælde af laugets ophævelse overføres laugets midler til maritime aktiviteter på Jegindø eller Thyholm (tidligere Thyholm Kommune)